Home
Contact
Resellers

uw Winkelwagen

Basket

Producten:

0

Algemene (leverings)voorwaarden

Carcosmetic.nl verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene (Leverings)Voorwaarden

Artikel 1

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Carcosmetic.nl aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door een verwijzing naar de Leveringsvoorwaarden op brief- en factuurpapier, Internetsite of orderbevestiging. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd.

Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane aanbod door de koper besteld en betaald is.

Artikel 2 - Aanbiedingen
Alle door Carcosmetic.nl gedane aanbiedingen in prijscouranten, het Internet, aankondigingen en emails terzake van prijzen, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Carcosmetic.nl op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Carcosmetic.nl in rekening worden gebracht.

Artikel 3 - Levertijd
Overeengekomen leveringstijden zullen door Carcosmetic.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Carcosmetic.nl niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. Carcosmetic.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.
Overmacht:  Wanneer door overmacht niet binnen 48 uur na de overeengekomen leverdatum geleverd wordt, moet Carcosmetic.nl dit de koper zo snel mogelijk per email of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

Carcosmetic.nl kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Indien in geval van opschorting de levering meer dan tien dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Als overmacht worden bijvoorbeeld beschouwd:
- te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven;
- belemmerende maatregelen van overheidswege;

- staking of storing in het vervoer

- storingen in internetcomputers en/of verbindingen die bestellingen via het Internet stagneren.

Artikel 4 - Levering
De levering wordt steeds geacht te geschieden op het opgegeven leverings adres van de afnemer.

Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 5 - Verpakking en transport
Carcosmetic.nl heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en transport in rekening te brengen.


Artikel 6 - Klachten
De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende producten.
Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per email of telefoon aan Carcosmetic.nl te worden gemeld.
Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 7 - Toepasselijk recht/geschillen
Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Carcosmetic.nl en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is het gebied waarin Carcosmetic.nl is gevestigd.

Artikel 8 - Slotbepaling

In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.
 

©2009 Carcosmetic, Breukerweg 195, 6421 ZK HeerlenVerzenden en Retouren | Order | Betaling | Privacy | Algemene voorwaarden